Kilka słów o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Na pewno państwo jako rodzice słyszeliście o zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zastanawialiście się, co to oznacza w praktyce, kto może z takich zajęć skorzystać? Najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zarówno dla rodziców jak i osób prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone są przepisami prawnymi art. 127 ust. 19 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949)  i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są na mocy opinii wydawanej przez publiczne poradnie  psychologiczno – pedagogiczne. Mogą nim być objęte dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności  do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia te mają na celu stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka  i wsparcie jego rodziny. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone są w wyznaczonych placówkach, najczęściej w przedszkolach, w przypadku dzieci młodszych mogą odbywać się w domu dziecka. Zakres godzin określony jest w wyżej wspomnianym rozporządzeniu i jest to od 4 do 8 godziny w miesiącu.

Mówiąc o potrzebie udziału w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy uzmysłowić sobie, że rozwój we wczesnym dzieciństwie jest bardzo istotny dla całego rozwoju w przypadku wszystkich dzieci, a szczególnie tych ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, zagrożonych niepełnosprawnością. Objęcie dzieci jak najwcześniej specjalistyczną pomocą terapeutyczną dostosowaną do ich potrzeb i możliwości pozwoli im na rozwinięcie potencjału rozwojowego i poprawi ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Należy również pamiętać o tym, że niepełnosprawność dziecka dotyczy całej rodziny, dlatego też bardzo ważne jest udzielenie wsparcia rodzicom poprzez ich psychoedukację, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Co może zaniepokoić rodziców? W przypadku zauważenia u dziecka przez rodziców czy lekarza pediatrę niepokojących objawów w rozwoju dziecka wskazane jest podjęcie działań mających na celu postawieniu diagnozy. Warto w skrócie wymienić kilka istotnych objawów, na które rodzice powinni zwrócić uwagę. Mogą to być nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, niewłaściwe napięcie mięśniowe, brak umiejętności siadania czy chodzenia we właściwym czasie, słabsze umiejętności manipulacyjne, nieprawidłowy kontakt wzrokowy, słabsza reakcja na bodźce wzrokowe i słuchowe, wzmożony krzyk i płacz, bądź nadmierny spokój, nieprawidłowości w rozwoju mowy, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.

W przypadku, gdy zauważą Państwo niepokojące objawy w funkcjonowaniu dziecka możecie zgłosić się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie zostanie podjęta diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna – w tym celu można złożyć pisemne zgłoszenie w sekretariacie naszej poradni. Istotne dla osób prowadzących badania diagnostyczne będą informacje uzyskane od Państwa na temat funkcjonowania dziecka i jego dotychczasowego rozwoju, jak również informacje na temat zdrowia dziecka (np. zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala lub inna dokumentacja medyczna). Kolejnym etapem diagnozy w Poradni jest obserwacja dziecka, przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, które będą dostosowane do wieku i możliwości dziecka, a które dla większości dzieci wyglądają jak świetna zabawa. Następnie rodzice zostaną poinformowani o wynikach badań diagnostycznych i zostaną im przekazane wskazówki do postępowania z dzieckiem. Jeśli zespół diagnozujący stwierdzi potrzebę objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zostanie wydana odpowiednia opinia, na mocy której dziecko zostanie objęte zajęciami. Są one organizowane w placówkach, w których działają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Mamy nadzieję, że w tych kilku zdaniach przybliżyłyśmy Państwu istotę zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

                                                                                Lidia Paliwoda – pedagog

                                                                                 Eliza Korzeniewska – Pietrzak – psycholog

Źródło:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce” Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017