KONKURS

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu ogłasza konkurs literacki „Ortografia nie jest nudna, pisząc wierszem nie jest trudna”.                                     

 REGULAMIN KONKURSU –  

Cele konkursu:

 • Zachęcenie uczniów do poznawania i utrwalania zasad poprawnej pisowni.
 • Motywowanie do samodzielnego rozwiązywania trudności.
 • Rozwijanie twórczej inwencji i kreatywności.
 • Kształtowanie uzdolnień uczniów.
 • Dostarczenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego
 • Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 1. szkoła podstawowa kl. I – III
 2. szkoła podstawowa kl. IV– VI
 3. szkoła podstawowa kl. VII-VIII

Warunki uczestnictwa w konkursie

Do konkursu należy zgłaszać stworzony przez siebie tekst literacki (np. wierszyk, rymowanka, itp.) zawierający trudności ortograficzne lub własne trudności z poprawną pisownią wyrazów, napisany na komputerze lub odręcznie. Dodatkowym atutem będzie dołączenie pracy  plastycznej będącej ilustracją tekstu.

We wszystkich kategoriach wiekowych powinny być także spełnione następujące warunki:

 • Technika prac plastycznych dowolna.
 • Każdy uczestnik może oddać maksymalnie 1 pracę.
 • Praca powinna być indywidualna i samodzielna.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
 2. Nazwa placówki kierującej, adres, telefon, e-mail.
 3. Imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.
 4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku dziecka /do celów konkursowych/ – zał. nr 1 (nagrodzone prace, nazwiska laureatów, zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród zostaną zamieszczone na facebooku poradni, stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w poczekalni).

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Dyrektora poradni.

Kryteria oceny prac:

 • oryginalność i pomysłowość prac literackich i plastycznych
 • różnorodność wykorzystanych technik i środków
 • samodzielność wykonanej pracy
 • zgodność treści pracy z tematem konkursu
 • estetyka i wkład pracy
 • poprawność ortograficzna i merytoryczna prac.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście do poradni lub przesłać listownie do dnia  28 lutego na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław               Kontakt: tel. 52 3592154

 • osoby koordynujące: Monika Grabowska

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 marca 2021r.

Informacje o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną przekazane telefonicznie lub pocztą elektroniczną do szkoły.