Tematyka zajęć

Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze do skorzystania z oferty naszej poradni. Skierowana ona jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

TEMATYKA ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE PORADNI I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Przesiewowe badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

prowadzące: pedagog-logopeda Barbara Andryszak, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog – logopeda Agata Sobczak, pedagog-logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z wadami wymowy i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

prowadząca pedagog-logopeda Barbara Andryszak

 • Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – prelekcja dla rodziców.

prowadząca: pedagog – logopeda Agata Sobczak

 • „Razem przez pierwsze trzy lata życia dziecka” – prelekcja dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia.

prowadzące: pedagog logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog Beata Szydłowska

 • „Dojrzałość szkolną – gotowość dziecka do podjęcia nauki”

prowadząca: psycholog Katarzyna Śmiłowska-Kościńska, pedagog-logopeda Agata Sobczak

 • Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej.

prowadzące: pedagog Zofia Jankowska, pedagog Lidia Paliwoda, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak

 • Profilaktyka dysleksji w aspekcie rozwoju mowy i funkcji percepcyjno-motorycznych.

prowadzące: pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog Beata Szydłowska

Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

 • „Zrozumieć autyzm- diagnoza, specyfika zaburzenia”

prowadząca: pedagog-logopeda Agata Sobczak

 • Przesiewowe badanie słuchu platformą zmysłu.

prowadząca: psycholog Aldona Szczepańska

 • Badania przesiewowe wzroku testem „Widzę’’ dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.

prowadząca: pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik

 • Terapia logopedyczna indywidualna dla dzieci z zaburzeniami mowy.

prowadzące: pedagog-logopeda Barbara Andryszak, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog – logopeda Agata Sobczak, pedagog-logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu – konsultacje dla rodziców.

prowadząca: pedagog Beata Szydłowska

 • Indywidualna i grupowa terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole i w domu.

prowadzące: pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  Beata Krykwińska

 • Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

prowadzące: pedagog  Beata Szydłowska,  pedagog  Teresa  Ślesińska-Olejnik, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, psycholog  Beata Krykwińska

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży.

prowadzące: psycholog Joanna Gronowska, psycholog Magdalena Gawlak

 • Psychoterapia dzieci z rodzin alkoholowych.

Prowadząca psycholog Anna Rybarczyk

 • Grupowa terapia psychologiczna dla młodzieży z fobią szkolną i społeczną.

prowadząca: psycholog Joanna Gronowska

 • Warsztaty dla nauczycieli i rodziców –„Depresja u dzieci i młodzieży”, „Fobia szkolna i społeczna”.

prowadząca: psycholog Joanna Gronowska

 • „Jak pracować z dzieckiem z ADHD’’.  Warsztaty dla nauczycieli.

prowadzące:  psycholog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak

 • „Metody pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym.

prowadzące:  pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  Beata Krykwińska

 • „Rozwój mowy, a dysleksja u dzieci.”

prowadzące: pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog Beata Szydłowska

 • Wspomaganie rozwój dziecka metodą origami, z wykorzystaniem ćwiczeń Gimnastyki umysłu Paula Denisona i relaksacji. Zajęcia warsztatowe dla młodszych i starszych dzieci)

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

Wspomaganie procesu wychowawczego

 • Przepisy prawa oświatowego regulujące współpracę przedszkoli i szkół   z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

prowadząca: pedagog-logopeda Agata Sobczak

 • Zajęcia profilaktyczne „cyberprzemoc” dla klas I-III.

prowadzące: pedagog Tamara Chorążewska – Andryszak, psycholog Teresa Czajkowska

 • „Atrakcyjny chłopak, atrakcyjna dziewczyna – od czego zależy nasza atrakcyjność?”.  – kl. VI i gimnazjum

prowadzące: pedagog Tamara Chorążewska –  Andryszak, psycholog Teresa Czajkowska

 • Co czujemy i przeżywamy. Uczymy się rozpoznawania i nazywania uczuć.

prowadzące: pedagog Tamara Chorążewska – Andryszak, psycholog Teresa Czajkowska

 • Co nowego i ważnego pojawia się w okresie dojrzewania – prelekcja.

prowadzące: pedagog Tamara Chorążewska – Andryszak, psycholog Teresa Czajkowska

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców. Warsztaty psychoedukacyjne.

prowadzące: pedagog Lidia Paliwoda, psycholog Teresa Czajkowska

 • „Stres – objawy, przyczyny, jak sobie z nim radzić”. Prelekcja lub warsztat dla nauczycieli lub rodziców lub dzieci i młodzieży.

prowadząca: psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska

 • „Emocje pod kontrolą – jak pomóc dziecku zrozumieć i lepiej radzić sobie z własnymi emocjami”. Warsztat dla dzieci i młodzieży.

prowadzące: psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska, pedagog – logopeda  Tamara Chorążewska – Andryszak

 • „Sukces w szkole, czyli co pomaga, a co przeszkadza uczyć się”. Prelekcja dla rodziców lub warsztat dla dzieci i młodzieży.

prowadząca: psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska

 • „Wszyscy jesteśmy klasą”. Warsztat dla uczniów.

prowadząca psycholog Katarzyna Śmiłowska – Kościńska, pedagog – logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • Zajęcia grupowe w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci i młodzieży.

prowadząca psycholog Katarzyna Śmiłowska – Kościńska, pedagog – logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • „Od złości do radości, czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie z emocjami”. Forma warsztatu dla nauczycieli lub rodziców wspólnie z dziećmi albo forma prelekcji.

prowadzące: psycholog Katarzyna Śmiłowska – Koscińska, pedagog – logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • „Rola domu rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży”. Spotkania, prelekcje dla rodziców.

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • „Trudności wychowawcze przyczyny i sposoby rozwiązania”. Spotkania, prelekcje dla rodziców.

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • „Jak rozpoznać dziecko z ryzyka dysleksji?” Prelekcje dla rodziców dzieci 6 – letnich i klas I-III.

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

 • „Jak motywować dziecko do nauki?”. Prelekcje dla rodziców.

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

Warsztaty dla rodziców:

 • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku od 3-8 roku życia z ryzyka ADHD”.
 • „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci młodszych”
 • „Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD”

prowadzące:  psycholog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak

Profilaktyka uzależnień i innych przejawów niedostosowania społecznego

 • Trening zastępowania agresji (ART). Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. Program profilaktyczny i terapeutyczny dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

prowadzący: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • „Znajdź właściwe rozwiązanie’’. Program profilaktyczny realizowany w szkołach podstawowych na lekcjach godziny wychowawczej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowych.

prowadząca: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Dorota Uklejewska

 • „Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym wśród dzieci                             i młodzieży”. Spotkania dla rodziców.

prowadzący: pedagog  Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • Agresja wśród dzieci i młodzieży – prelekcje, spotkania dla rodziców

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • Punkt konsultacyjny z zakresu profilaktyki agresji adresowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców  (poniedziałek 14.00-16.00).

prowadzący: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • Bullying (tradycyjny mobbing) jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej. Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i zachowaniom agresywnym między uczniami – spotkanie dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców.

prowadzący: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • Indywidualny trening kontroli złości dla uczniów od czwartej klasy szkoły podstawowej do ukończenia edukacji.

prowadzący: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

Warsztaty dla młodzieży:

 • Zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS.
 • Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy.
 • Zachowania ryzykowne – jak się przed nimi ustrzec.

prowadząca: pedagog Alina Jaszczak

 • „Ciąża koniecznie bez alkoholu, FAS”  warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk

Szkolenia Rad Pedagogicznych:

 • Szkolna interwencja profilaktyczna – pięciogodzinne spotkanie z radą pedagogiczną + 12 godzin szkolenia dla chętnych (ćwiczenia).
 • Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji – 5 godzin.

prowadząca:  pedagog Alina Jaszczak

Doradztwo zawodowe

 • Testy predyspozycji zawodowych.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk

 • Jak poruszać się po rynku pracy” – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk

 • „Jak wspomagać dziecko w wyborze zawodu, dalszej ścieżki kształcenia”- prelekcja  dla rodziców.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk

 • Przeciwwskazania zdrowotne w wyborze zawodu.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk

Numery kontaktowe

Andryszak   Barbara  52 3592282
Błachocińska Agnieszka 52 3592280
Chorążewska – Andryszak Tamara 52 3592277
Jadwiga Chrom  52 3592281
Czajkowska Teresa 52  3592276
Gawlak Magdalena 52 359278
Glejzner-Trepkowska  Anna 52 3592272
Głuszkowska Krystyna 52 3592283
Gronowska  Joanna 52 3592276
Jankowska Zofia 52 3515418
Jasiński  Jarosław 52 3592283
Jaszczak  Alina 52 3592279
Jóźwiak Joanna 52 3592275
Krykwińska Beata 52 3592273
Kuta Joanna 52 3592274
Paliwoda Lidia 52 3592275
Rybarczyk  Anna 52 3592274
Sobczak Agata 52 3515418
Suwała Sylwia 52 3592273
Szczepańska  Aldona 52 3592272
Szydłowska Beata 52 3592277
Ślesińska-Olejnik Teresa 52 3592282
Śmiłowska-Kościńska Katarzyna 52 3515418
Uklejewska Dorota 52 3592281
Woźniak Alina 52 3592278
Wróbel Ewa 52 3592270