Tematyka zajęć

Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze do skorzystania z oferty naszej poradni. Skierowana ona jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

TEMATYKA ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE PORADNI I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Przesiewowe badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

prowadzące: pedagog-logopeda Barbara Andryszak, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog – logopeda Agata Sobczak, pedagog-logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z wadami wymowy i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

prowadząca pedagog-logopeda Barbara Andryszak

 • Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – prelekcja dla rodziców.

prowadząca pedagog – logopeda Agata Sobczak

 • „Razem przez pierwsze trzy lata życia dziecka” – prelekcja dla przyszłych rodziców            oraz rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia.

prowadzące: pedagog logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog Beata Szydłowska

 • „Dojrzałość szkolną”. Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej

prowadząca: psycholog Katarzyna Śmiłowska-Kościńska, pedagog-logopeda Agata Sobczak, pedagog Zofia Jankowska, pedagog Lidia Paliwoda, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak

 • „Profilaktyka dysleksji w aspekcie rozwoju mowy i funkcji percepcyjno-motorycznych”.

prowadzące: pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog Beata Szydłowska

 • „Składanie papieru metodą origami jako forma wspomagania rozwoju dziecka                     ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

 

Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

 • „Zrozumieć autyzm- diagnoza, specyfika zaburzenia”

prowadząca pedagog-logopeda Agata Sobczak

 • Przesiewowe badanie słuchu platformą zmysłu.

prowadząca: psycholog Aldona Szczepańska

 • Badania przesiewowe wzroku testem „Widzę’’ dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.

prowadząca pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik

 • Terapia logopedyczna indywidualna dla dzieci z zaburzeniami mowy.

prowadzące: pedagog-logopeda Barbara Andryszak, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog – logopeda Agata Sobczak, pedagog-logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • „Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu” – konsultacje dla rodziców.

prowadząca: pedagog Beata Szydłowska

 • Indywidualna i grupowa terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

 • „Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole i w domu”.

prowadzące: pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  Beata Krykwińska

 • Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

prowadzące: pedagog  Beata Szydłowska,  pedagog  Teresa  Ślesińska-Olejnik, pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, psycholog  Beata Krykwińska

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży.

prowadzące: psycholog Joanna Gronowska, psycholog Magdalena Gawlak, psycholog Katarzyna Śmiłowska-Kościńska, psycholog Joanna Kuta

 • Psychoterapia dzieci z rodzin alkoholowych.

prowadząca psycholog Anna Rybarczyk

 • Grupowa terapia psychologiczna dla młodzieży z fobią szkolną i społeczną.

prowadząca psycholog Joanna Gronowska

 • Terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym.

prowadząca pedagog Lidia Paliwoda

 • Terapia ręki.

prowadząca pedagog Lidia Paliwoda

 • „Depresja u dzieci i młodzieży”, „Fobia szkolna i społeczna”. Warsztaty dla nauczycieli            i rodziców

prowadząca psycholog Joanna Gronowska

 • „Jak pracować z dzieckiem z ADHD’’.  Warsztaty dla nauczycieli.

prowadzące:  psycholog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak

 • „Metody pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym.

prowadzące:  pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog  Beata Krykwińska

 • „Rozwój mowy, a dysleksja u dzieci.”

prowadzące: pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak, pedagog Beata Szydłowska

 • „Lepiej piszę, lepiej czytam”

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

 • Zajęcia wspomagające rozwój dziecka sześcioletniego metodą origami z wykorzystaniem metody Paula Denisona oraz relaksacji. Zajęcia warsztatowe dla dzieci)

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 

Wspomaganie procesu wychowawczego

 • „Jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu” Zajęcia profilaktyczne

prowadzące: pedagog Tamara Chorążewska – Andryszak, psycholog Teresa Czajkowska

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty psychoedukacyjne.

prowadzące: pedagog Lidia Paliwoda, psycholog Teresa Czajkowska

 • „Komunikacja między nauczycielem a rodzicem” (prelekcja lub warsztat-nauczyciele, rodzice)

prowadząca: psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska

 • „Stres – objawy, przyczyny, sposoby radzenia” (prelekcja lub warsztat dla nauczycieli, rodziców, dzieci-klasy IV-VIII oraz młodzieży).

prowadząca: psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska

 • „Emocje pod kontrolą – jak pomóc dziecku zrozumieć i lepiej radzić sobie z własnymi emocjami”. Warsztat dla uczniów IV-VIII.

prowadzące: psycholog  Katarzyna Śmiłowska-Kościńska, pedagog – logopeda  Tamara Chorążewska – Andryszak

 • „Wszyscy jesteśmy klasą”. Warsztat dla uczniów IV-VIII.

prowadzące: psycholog Katarzyna Śmiłowska – Kościńska, pedagog – logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • Zajęcia grupowe w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci          i młodzieży.

prowadzące: psycholog Katarzyna Śmiłowska – Kościńska, pedagog – logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • „Od złości do radości, czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie z emocjami” (prelekcja lub warsztat dla rodziców).

prowadzące: psycholog Katarzyna Śmiłowska – Kościńska, pedagog – logopeda Tamara Chorążewska – Andryszak

 • „Rola domu rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży”. Spotkania, prelekcje dla rodziców.

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • „Trudności wychowawcze przyczyny i sposoby rozwiązania”. Spotkania, prelekcje               dla rodziców.

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • „Rola rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci”

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

 • „Jak rozpoznać dziecko z ryzyka dysleksji”. Prelekcje dla rodziców dzieci 6-letnich i klas I-III.

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

 • „Jak motywować dziecko do nauki?”. Prelekcja dal rodziców.

prowadząca pedagog Zofia Jankowska

 • „Nadpobudliwe czy nieposłuszne?”. Rozróżnianie objawów nadpobudliwości od zachowań niepożądanych. Strategia radzenia sobie. Warsztaty dla nauczycieli.

prowadzące: psycholog Anna Glejzner-Trepkowska, psycholog Aldona Szczepańska

 • „Norma a patologia”. Warsztaty dla nauczycieli

prowadzące: psycholog Anna Glejzner-Trepkowska, psycholog Aldona Szczepańska

 • Rodzicu idź z dzieckiem do poradni”. Warsztaty dla nauczycieli

prowadzące: psycholog Anna Glejzner-Trepkowska, psycholog Aldona Szczepańska

 • „Wypalenie zawodowe-zauważyć, przeciwdziałać. Warsztaty dla nauczycieli

prowadząca psycholog Sylwia Suwała

 • „Kreatywny nauczyciel-kreatywny uczeń”. Warsztaty dla nauczycieli.

prowadząca psycholog Sylwia Suwała

 • „Zrozum mnie takiego jakim jestem, czyli jak kochać dziecko ze wszystkimi jego emocjami”. Warsztaty dla rodziców.

prowadzące: psycholog Anna Glejzner-Trepkowska, psycholog Aldona Szczepańska

 • „Jestem mądrym rodzicem”. Żeby wychowanie nie było takie trudne, metody wychowawcze w oparciu o system kar i nagród. Warsztaty dla rodziców.

prowadzące: psycholog Anna Glejzner-Trepkowska, psycholog Aldona Szczepańska

 • „Mamo, Tato porozmawiaj ze mną o….”.  Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy (seks, rozwód, śmierć). Warsztaty dla rodziców.

prowadzące: psycholog Anna Glejzner-Trepkowska, psycholog Aldona Szczepańska

 • „Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku od 3-8 roku życia z ryzyka ADHD”.

prowadzące psycholog Alina Woźniak, psycholog Magdalena Gawlak

 • „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci młodszych”.

prowadzące: psycholog Alina Woźniak, psycholog Magdalena Gawlak

 • „Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD”.

prowadzące:  psycholog  Alina Woźniak, psycholog  Magdalena Gawlak

 • „Wejdź w moje buty”-warsztaty na temat tolerancji i akceptacji wobec osób niepełnosprawnych – adresowane do uczniów klas IV -VIII. Grupa warsztatowa do 20 osób, czas trwania 1,30 godz.

prowadząca: psycholog Marta Hejenkowska

 • „Podstawowe prawidłowości rozwojowe dzieci w określonym wieku” -wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów i sposoby radzenia sobie z nimi” – wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Przyczyny występujących obecnie zaburzeń w zachowaniu (agresja, uzależnienie, anoreksja, nerwica” -wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Deficyty rozwojowe i radzenie sobie z nimi ( dysleksja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, itp)” – wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Diagnoza o potrzebach własnych dzieci i poznawanie sposobów zaspokajania potrzeb” – wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Kierowanie procesem uczenia się” – wykład dla rodziców.

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Organizacja czasu dziecka”- wykład dla rodziców.

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Umiejętność porozumiewania się z dzieckiem i osobami dorosłymi – wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Wspólne planowanie i spędzanie czasu w domu i w szkole” – wykład  dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Radzenie sobie z konfliktami i negatywizmem dziecka” – wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Związki między dobrostanem psychicznym a poczuciem godności osób z zaburzeniami psychicznymi” – wykład dla rodziców, nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Jak mówić żeby się dogadać” – warsztaty dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Co robić żeby chciało nam się chcieć” – warsztaty dla młodzieży, rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Jak pokonać SMOKA- sposoby radzenia sobie ze stresem” – warsztaty dla młodzieży, rodziców, nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Jak uczyć dzieci z radzenia sobie z trudnymi emocjami” – wykład dla rodziców

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Poczucie własnej wartości to początek” – warsztaty dla rodziców, nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Mam tę MOC – moje zasoby i potencjały” – warsztaty dla rodziców, nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Techniki relaksacyjne” – warsztaty dla dzieci, młodzieży rodziców, nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Stres i negatywne wzorce myślenia” – warsztaty dla rodziców, nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 

Profilaktyka uzależnień i innych przejawów niedostosowania społecznego

 • Trening zastępowania agresji (ART). Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. Program profilaktyczny i terapeutyczny.

prowadzący: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • „Znajdź właściwe rozwiązanie’’. Program profilaktyczny realizowany w szkołach podstawowych na lekcjach godziny wychowawczej.

prowadząca: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Dorota Uklejewska

 • „Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym wśród dzieci                                      i młodzieży”. Spotkania dla rodziców.

prowadzący: pedagog  Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • „Agresja wśród dzieci i młodzieży” – prelekcje, spotkania dla rodziców

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • Punkt konsultacyjny z zakresu profilaktyki agresji adresowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców  (poniedziałek 14.00-16.00).

prowadzący: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • „Bullying (tradycyjny mobbing) jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej. Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i zachowaniom agresywnym między uczniami” – spotkanie dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców.

prowadzący: pedagog Jadwiga Chrom, pedagog Jarosław Jasiński

 • „Indywidualny trening kontroli złości dla uczniów od czwartej klasy szkoły podstawowej      do ukończenia edukacji”.

prowadząca: pedagog Jadwiga Chrom

 • „HIV/AIDS” – zajęcia warsztatowe dla młodzieży

prowadząca pedagog Alina Jaszczak

 • „Uzależnienie od środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy” – zajęcia warsztatowe

prowadząca pedagog Alina Jaszczak

 • „Ciąża koniecznie bez alkoholu, FAS” – warsztaty dla młodzieży

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych:

 • „Szkolna interwencja profilaktyczna” – pięciogodzinne spotkanie z radą pedagogiczną + 12 godzin szkolenia dla chętnych (ćwiczenia).

prowadząca pedagog Alina Jaszczak

 • „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”. Metoda konstruktywnej konfrontacji – 5 godzin.

prowadząca:  pedagog Alina Jaszczak

 • „Jak prowadzić zebrania z rodzicami” – wykład dla nauczycieli”

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Jak radzić sobie z niekontrolowaną agresją u uczniów” – wykład dla nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Wykorzystanie elementów terapii poznawczo-behawioralnej w pracy wychowawców klas” -wykład dla nauczycieli, pedagogów

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu i szkole” – wykład dla nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Złość w pracy nauczyciela” – warsztaty dla nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Kreatywność, myślenie twórcze” – warsztaty dla nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 • „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” – warsztaty dla nauczycieli

prowadząca psycholog Joanna Kuta

 

Doradztwo zawodowe

 • Testy predyspozycji zawodowych.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

 • „Jak poruszać się po rynku pracy” – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

 • ” Czynniki trafnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, zawodu” warsztaty dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk, Ewa Wróbel

 • „Jak wspomagać dziecko w wyborze zawodu, dalszej ścieżki kształcenia”. Przeciwwskazania zdrowotne w wyborze zawodu”- prelekcja  dla rodziców.

prowadząca: psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

Numery kontaktowe

Andryszak   Barbara  52 3592282
Błachocińska Agnieszka 52 3592280
Chorążewska – Andryszak Tamara 52 3592277
Jadwiga Chrom  52 3592281
Czajkowska Teresa 52  3592276
Gawlak Magdalena 52 359278
Glejzner-Trepkowska  Anna 52 3592272
Głuszkowska Krystyna 52 3592283
Gronowska  Joanna 52 3592276
Jankowska Zofia 52 3515418
Jasiński  Jarosław 52 3592283
Jaszczak  Alina 52 3592279
Jóźwiak Joanna 52 3592275
Krykwińska Beata 52 3592273
Kuta Joanna 52 3592274
Paliwoda Lidia 52 3592275
Rybarczyk  Anna 52 3592274
Sobczak Agata 52 3515418
Suwała Sylwia 52 3592273
Szczepańska  Aldona 52 3592272
Szydłowska Beata 52 3592277
Ślesińska-Olejnik Teresa 52 3592282
Śmiłowska-Kościńska Katarzyna 52 3515418
Uklejewska Dorota 52 3592281
Woźniak Alina 52 3592278
Wróbel Ewa 52 3592270