Tematyka zajęć

Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze do skorzystania z oferty naszej poradni. Skierowana ona jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzieży. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

TEMATYKA ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE PORADNI I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Zajęcia psychoedukacyjne dla matek dzieci w wieku przedszkolnym:

  „ Lęk separacyjny ‘’.

psycholog Agnieszka Kowalczyk

 • Przesiewowe badania rozwoju mowy u dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

logopeda Barbara Andryszak

 • Przesiewowe badania mowy dzieci

pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak

 • Przesiewowe badanie mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

pedagog-logopeda Agata Sobczak

 • Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z wadami wymowy i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

pedagog-logopeda Barbara Andryszak

 • Dojrzałość szkolna.

psycholog Katarzyna Kościńska Śmiłowska, pedagog Zofia Jankowska

 • Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej dla rodziców dzieci przedszkolnych

psycholog Eliza Korzeniewska-Pietrzak

 • Prelekcje dotyczące gotowości szkolnej.

psycholog Joanna Gronowska

 • Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Etapy rozwoju i wspomaganie komunikacji werbalnej u dzieci.

pedagog-logopeda Agata Sobczak-Rakowska

 • Profilaktyka dysleksji w aspekcie rozwoju mowy i funkcji percepcyjno-motorycznych”.

Pedagodzy: Joanna Jóźwiak, Beata Szydłowska

Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

 • Autyzm- diagnoza, specyfika zaburzenia”

pedagog- logopeda Agata Sobczak-Rakowska

 • Zespół Aspergera – diagnoza, specyfika zburzenia”

pedagog-logopeda Agata Sobczak – Rakowska

 • Przesiewowe badanie słuchu platformą zmysłu.

psycholog Aldona Szczepańska

 • Badania przesiewowe wzroku testem „widzę’’ dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.

pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik

 • Terapia logopedyczna indywidualna dla dzieci z zaburzeniami mowy.

pedagog-logopeda Barbara Andryszak

 • Terapia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

pedagog Beata Szydłowska

 • Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu – konsultacje dla rodziców.

pedagog Beata Szydłowska

 • Trudności w nauce pisania i czytania, jak pomóc dziecku je pokonać”.

pedagog Zofia Jankowska

 • Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole i w domu.

pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog Beata Krykwińska

 • Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik

 • Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak

 • Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysleksją rozwojową.

psycholog Beata Krykwińska

 • Indywidualna psychoterapia młodzieży.

psycholog Agnieszka Rabazińska

 • Terapia grupowa dla młodzieży z fobią szkolną.

psycholog Joanna Gronowska

 • Warsztaty dla nauczycieli i rodziców –„Depresja u dzieci i młodzieży”.

psycholog Joanna Gronowska

 • Metody pracy z dzieckiem z ADHD’’. Warsztaty.

psycholog Alina Woźniak, psycholog Magdalena Gawlak

 • Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży: depresja, zaburzenia odżywiania, fobia społeczna, ADHD, a funkcjonowanie w szkole.

psycholog Magdalena Gawlak

 • Dziecko z ADHD’’ warsztaty dla rodziców.

psycholog Alina Woźniak, psycholog Magdalena Gawlak

 • Metody pracy z uczniem słabo widzącym i niewidomym.

pedagog Teresa Ślesińska-Olejnik, psycholog Beata Krykwińska

 • Terapia logopedyczna.

Pedagog-logopeda Agata Sobczak

 • Terapia logopedyczna.

pedagog-logopeda Joanna Jóźwiak

 • Rozwój mowy, a dysleksja u dzieci.”

pedagodzy Joanna Jóźwiak, Beata Szydłowska

 • Lepiej piszę, lepiej czytam”.

pedagog Zofia Jankowska

 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne u dzieci i młodzieży

psycholog Anna Derwich

 • Wspomaganie rozwoju dziecka metodą origami.

pedagog Zofia Jankowska

Wspomaganie procesu wychowawczego

 • Dziecko bezpieczne w cyfrowym świecie’’. Zjawisko cyberprzemocy.

psycholog Agnieszka Kowalczyk

 • Warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii.

pedagog Tamara Chorążewska, psycholog-Anna Glejzner-Trepkowska

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców. Warsztaty psychoedukacyjne.

pedagodzy Lidia Paliwoda, Teresa Czajkowska

 • Sukces w szkole, jak skutecznie uczyć się .

Komunikacja między nauczycielem, a rodzicem. Stres – objawy, przyczyny, jak sobie z nim radzić.

Jak motywować dziecko do nauki.

J ak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi uczuciami.

Wszyscy jesteśmy klasą

psycholog Katarzyna Śmiłowska-Kościńska

 • Rola domu rodzinnego w wychowaniu dzieci i młodzieży”.

pedagog Zofia Jankowska

 • Trudności wychowawcze przyczyny i sposoby rozwiązania”.

pedagog Zofia Jankowska

 • Rola rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci”.

prowadząca: pedagog Zofia Jankowska

 • Warsztaty dla nauczycieli:

Nadpobudliwe czy nieposłuszne.

Złość nie jest taka zła.

Norma a patologia.

Rodzicu idź z dzieckiem do poradni.

psycholodzy Anna Glejzner-Trepkowska, Kamila Drużyńska

 • Warsztaty dla rodziców:

Zrozum mnie takiego jakim jestem.

Jestem mądrym rodzicem.

Rodzicu porozmawiaj ze mną.

Co tygryski lubią najbardziej.

psycholodzy Anna Glejzner-Trepkowska, Kamila Drużyńska

Profilaktyka uzależnień i innych przejawów niedostosowania społecznego

 • Trening zastępowania agresji (ART). Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. Program profilaktyczny i terapeutyczny.

pedagodzy: Jadwiga Chrom, Jarosław Jasiński

 • Znajdź właściwe rozwiązanie’’. Program profilaktyczny.

pedagog Jadwiga Chrom

 • Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży”. Spotkania dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców.

pedagog Jadwiga Chrom

 • Punkt konsultacyjny z zakresu profilaktyki agresji adresowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów. (poniedziałek 14.00-16.00)

pedagodzy Jadwiga Chrom, Jarosław Jasiński

 • Agresja wśród dzieci i młodzieży.

pedagog Zofia Jankowska

Warsztaty dla młodzieży:

 • Zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS.

Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od środków psychotropowych, w tym dopalaczy.

 • Zachowania ryzykowne – jak się przed nimi ustrzec.

Prowadzące: pedagodzy Anna Głuszkowska, Alina Jaszczak

 • Ciąża koniecznie bez alkoholu, FAS”

warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjum i ponadgimnazjalnych

psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

Szkolenia Rad Pedagogicznych:

 • Szkolna interwencja profilaktyczna + 12 godzin szkolenia dla chętnych.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.

pedagodzy: Anna Głuszkowska, Alina Jaszczak

Doradztwo zawodowe

 • Testy predyspozycji zawodowych.

prowadzące: psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

 • Jak poruszać się po rynku pracy” – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

psycholog Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

 • Jak wspomagać dziecko w wyborze zawodu, dalszej ścieżki kształcenia”- prelekcja dla rodziców.

psycholog-Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

 • Przeciwwskazania zdrowotne w wyborze zawodu

psycholog-Anna Rybarczyk, pedagog Ewa Wróbel

Numery kontaktowe

Andryszak Barbara 52 3592282

Chorążewska Tamara 52 3592272

Jadwiga Chrom 52 3592281

Czajkowska Teresa 52  3592278

Derwich Anna 52 359-22-80

Gawlak Magdalena 52 359-278

Glejzner-Trepkowska Anna 52 3592272

Drużyńska Kamila 52 3592273

Głuszkowska Anna 52 3592279

Głuszkowska Krystyna 52 359-22-83

Gronowska Joanna 52 359-22 76

Jankowska Zofia 52 3515418

Jasiński Jarosław 52 35922-83

Jaszczak Alina 52 3592279

Jóźwiak Joanna 52 3592275

Kowalczyk Agnieszka 52 359-22-80

Krykwińska Beata 52 3592273

Paliwoda Lidia 52 359-22-81

Rabazińska Agnieszka 52 359 22 74

Rybarczyk Anna 52 359 22 74

Sobczak Agata 51 351 54 18

Szczepańska Aldona 72

Szydłowska Beata 52 3592277

Ślesińska-Olejnik Teresa 52 3592282

Śmiłowska-Kościńska Katarzyna 52 3515418

Uklejewska Dorota 52 3592280

Woźniak Alina 52 3592278

Wróbel Ewa 52 3592270