Wnioski

Zgłoszenie dziecka do poradni [.doc]

Kwestionariusz dla ucznia [.doc]

Informacje na temat ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu [.doc]

 Zaświadczenie o stanie zdrowia

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [.doc]

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych [.doc]

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego [.doc]

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego [.doc]

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy [.doc]